Partner voor lokale besturen

Waarom je parkeerbeheer uitbesteden aan OPC?

Met OPC kies je voor een partner met meer dan 20 jaar ervaring in kwalitatief parkeerbeheer. Een puur Belgische onderneming met een flexibele, klantgerichte en persoonlijke aanpak. Wij zorgen, in samenspraak met het bestuur, voor een volledige trajectbegeleiding in functie van een immer veranderende mobiliteit met steeds een focus op de optimale parkeerrotatie en duidelijke communicatie met de burger.

Wie kiest voor OPC, kiest voor:

Een beter rotatiebeleid
Een efficiënt en consistent controleniveau zorgt voor een verhoging van de parkeerrotatie, lagere parkeerdruk en minder zoekverkeer. De automobilisten passen hun parkeergedrag aan, langparkeerders migreren naar de rand of naar parkeergarages.

Eén aanspreekpunt
Er is één aanspreekpunt en dat is OPC. Jij (de stad of gemeente) bepaalt zelf de strategie en het parkeerbeleid en OPC staat je bij en draagt zorg voor de uitvoering ervan. Wij informeren en sensibiliseren de automobilist, behandelen klachten en reiken parkeervergunningen uit. Ten aanzien van het bestuur rapporteren we nauwgezet de financiële en operationele stand van zaken en vervullen we een actief adviserende rol inzake mogelijke verbeteringen in het parkeerbeleid.

Budgettaire zekerheid
OPC draagt zelf alle kosten om de parkeercontrole uit te voeren. Ook voor investeringen in parkeerautomaten, sensoren of andere parkeerinfrastructuur moet je zelf niet noodzakelijk budget vrijmaken. Je hebt wat dat betreft dus geen uitgaven, maar ontvangt daarentegen een vooraf bepaald aandeel van de inkomsten. Dit verlicht de financiële last, vermijdt verrassingen en laat toe om een langetermijnbeleid te ontwikkelen.

Ontzorging
OPC staat in voor het volledige parkeerbeheer. De politie krijgt tijd vrij voor andere taken. De gemeentelijke of stadsdiensten moeten zich niet meer bekommeren over rapportering, uitgifte van parkeerkaarten, technische follow-up, ...

Ecologie en duurzaamheid
Mobiliteit, duurzaamheid en het onderling spanningsveld tussen deze thema's behoren tot de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. Het is onze taak en intentie om je hierin bij te staan. Met informatie en adviesverlening, maar ook via doorgedreven digitalisering en de implementatie van duurzame en innovatieve technologieën. Nooit louter omwille van de vernieuwing op zich, maar steeds ten dienste van de burger, de gemeente en een efficiënter parkeerbeheer.

Een faire aanpak
OPC handelt in opdracht en het verlengde van het beleid. We zijn ons bewust van de publieke rol die wij vervullen. Een rechtvaardige en non-discriminatoire aanpak behoort tot onze kernwaarden. Het is nooit onze bedoeling een heksenjacht op de parkeerder te organiseren die de stad of de gemeente in een kwaad daglicht kan stellen.

“Iedere stad of gemeente is uniek, heeft zijn eigen karakter, maar ons doel blijft altijd hetzelfde: een vlotte mobiliteit, minder parkeerdruk en meer parkeergelegenheid voor iedereen die woont, werkt, winkelt of geniet in jouw gemeente of stad.”

Monica & Peter
Peter Lamens & Monica Robberechts
bestuurders Optimal Parking Control