Privacy & cookiebeleid

Versie [1.5]
Laatst bijgewerkt op 17/03/2021

Optimal Parking Control BV en de hieraan verbonden vennootschappen waarborgen de verwerking van uw persoonsgegevens die verzameld worden bij een bezoek aan de website en vanuit onze taak als concessiehouder inzake parkeren van steden en gemeenten, in overeenkomst met Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad Betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“GDPR”).

Gelieve de privacy- & cookie-policy aandachtig door te nemen aangezien deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door op accepteren te klikken of door verder te surfen op de website erkent u kennisname en aanvaarding van onze privacy- & cookie-policy.

Onderstaande info licht toe hoe deze website info verzamelt tijdens uw bezoek, en op welke manieren deze info kan worden aangewend. Onze server registreert en bewaart enerzijds persoonsgegevens die vrijwillig worden verstrekt bij het invullen van een webformulier; anderzijds zijn er gegevens die automatisch verzameld worden.

Voorts machtigt het Vlaams Decreet van 16 mei 2008 (meer in het bijzonder artikel 10/2) de concessiehouders van Vlaamse steden en gemeenten om de identiteit van de nummerplaathouder die een parkeerretributie verschuldigd is bij de DIV (Dienst Inschrijvingen Voertuigen - FOD Mobiliteit en Vervoer) op te vragen.

Organisatie
Optimal Parking Control BV en de hieraan verbonden vennootschappen (verder afgekort als “OPC”), met maatschappelijke zetel te Tildonksesteenweg 62, 3020 Herent, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het ondernemingsnummer 0476.952.364, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Adres: Tildonksesteenweg 62, 3020 Herent
Website: https://www.parkeren.be
Algemene e-mail: info@parkeren.be
Vragen rond privacy & gegevensbescherming: dpo@parkeren.be
Tel.: +32 (0)16 23 56 09

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
OPC neemt de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u twijfels heeft omtrent de beveiliging van uw gegevens of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op (contactgegevens hoger vermeld).

Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming
dpo@parkeren.be

Persoonsgegevens die wij verwerken
OPC verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (desgevallend domiciliebewijs)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Nummerplaat van het voertuig
 • Verzekeringsformulier
 • Gegevens verstrekt door de DIV (nummerplaat, naam en familienaam, taal en nationaliteit en domicilieadres) overeenkomstig Beraadslaging nr. 02/2016 van 21 januari 2016 van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer
 • Het IP-adres dat uw internetprovider aan uw computer toekent en u toegang tot het internet geeft.
 • De URL of adres van de website die u rechtstreeks met deze website verbindt
 • De datum, het tijdstip, en de duur van uw bezoek, en welke pagina's op deze website u raadpleegde

Het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid machtigde OPC tot toegang tot het repertorium van DIV in het kader van verschuldigde retributies. Deze machtiging blijft ook na 25 mei 2018 (inwerkingtreding AVG) rechtsgeldig bij toepassing van artikel 111 van de Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit (BS 10 januari 2018). OPC verbindt zich ertoe de voorwaarden na te leven voorzien in de Beraadslaging nr. 02/2016 van 21 januari 2016, betreffende de éénmalige machtiging voor toegang tot het repertorium van de DIV voor identificatie van personen die door het gebruik van een voertuig parkeerretributies verschuldigd zijn. Toegang tot deze gegevens is voorbehouden voor personen binnen OPC die hiertoe gemachtigd zijn. Betrokkenen kunnen de machtigingen en voorwaarden raadplegen op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

De voorwaarden en werkwijze van deze gegevensuitwisseling werden vastgelegd in de “overeenkomst tot mededeling van gegevens” van 10 december 2010 tussen OPC en het Directoraat – Generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de FOD Mobiliteit en Mobiliteit en Vervoer. Deze raamovereenkomst is te raadplegen op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
OPC verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens van u.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder is dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons (zie contactgegevens).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
OPC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen die op OPC rusten, waaronder, onder andere, de inning en invordering van gemeentelijke parkeerretributies in opdracht van steden en gemeenten
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van OPC
 • de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden
 • het afhandelen van uw betalingen
 • verzenden van gebeurlijke nieuwsbrieven en reclameboodschappen
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • OPC verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens middels cookies (zie ook hieronder) heeft tot doel om individuele voorkeuren, vragen en klachten te registreren en te gebruiken voor de communicatie met de klant en personalisering van pagina's voor toekomstige bezoeken aan de website.

Geautomatiseerde besluitvorming
Geautomatiseerde besluiten zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OPC) tussen zit.

OPC neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gegevens die gebeurlijk automatisch verzameld kunnen worden betreffen persoonlijke gegevens die de bezoeker vrijwillig kan verstrekken op de website, waaronder voornaam en naam, e-mailadres, telefoonnummer(s), nummerplaat van de wagen, gegevens horende bij een retributie of parkeersessie op de openbare weg.

Dergelijke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens gebeurt uitsluitend wanneer deze berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken (aanvaarding van de cookie pop-up) of wanneer deze noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering voor de dienstverleningsovereenkomst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
OPC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De criteria die wij gebruiken voor de duur van de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens zijn, onder andere, de volgende:

 • Wettelijke en reglementaire verplichtingen: wij houden de informatie bij zolang als wettelijk/reglementair vereist (bv. boekhouding).
 • Algemene vragen: wij houden uw informatie bij om uw vragen te beantwoorden. Vervolgens worden uw persoonsgegevens bijgehouden voor 1 jaar na het laatste actieve contact.
 • Parkingabonnementen: wij houden de informatie bij zolang deze noodzakelijk is voor de dienstverlening alsook de hieraan gekoppelde wettelijke en reglementaire verplichtingen.
 • Retributies: gegevens verkregen ingevolge de machtiging van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid overeenkomstig beraadslaging 02/2016 worden bijgehouden tot de verschuldigde som werd ontvangen, tenzij dergelijke bewaring verplicht zou zijn op basis van vigerende regelgeving (bv. inzake fiscaliteit).
 • Parkeervergunningen (het overkoepelend begrip voor bewonerskaarten, werknemerskaarten en parkeerabonnementen op de openbare weg) : wij houden de informatie bij zolang deze noodzakelijk is voor de dienstverlening alsook de hieraan gekoppelde wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

OPC verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u, waaronder een eventuele invordering of gerechtelijke vervolging.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Met het oog op de controle van de correcte uitvoering van de concessieovereenkomst voor het aanbieden van parkeerdiensten kunnen de steden en gemeenten die OPC hebben aangeduid als concessionaris in uitzonderlijke gevallen toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens. Deze toegang wordt enkel verleend aan ambtenaren die hiertoe gemachtigd werden door hun openbaar bestuur.

OPC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn:

Functionele (of essentiële) en analytische
Deze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen (taal, regio). Zij stellen OPC tevens in staat om de bezoekerservaring van de website te verbeteren.

p.gif
Beschrijving: Cookies van typekit om het gebruik van fonts te ondersteunen.
Vervaldatum: na elke sessie

utma
Beschrijving: Wordt gebruikt door Google Analytics om het aantal bezoeken en de datum van het meest recente bezoek te onthouden.
Vervaldatum: 2 jaar

utmb
Beschrijving: Wordt gebruikt door Google Analytics om de lengte van een bezoek bij te houden
Vervaldatum: 1 dag

utmc
Beschrijving: Wordt gebruikt door Google Analytics om de lengte van een bezoek bij te houden
Vervaldatum: na elke sessie

utmt
Beschrijving: Wordt gebruikt door Google Tag Manager voor het inladen van het script.
Vervaldatum: 1 dag

utmz
Beschrijving: Wordt gebruikt door Google Analytics om data op te slaan over de inkomende verkeersbron van bezoekers.
Vervaldatum: 6 maanden

Marketing cookies
Deze cookies hebben als doen om uw ervaring te kunnen personaliseren en u de relevante inhoud en aanbiedingen te sturen op deze en andere websites.ads/ga-audiences

ads/ga-audiences
Beschrijving: Wordt gebruikt door Google Ads voor remarketing.
Vervaldatum: Na elke sessie

U kan zich ten allen tijde afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of via onze cookie instellingen die u worden voorgesteld bij een eerste bezoek.
De weigering om zulke gegevens te aanvaarden kan gevolgen hebben voor de gebruikservaring van de website, maar heeft geen enkele impact op de diensten en functies die aangeboden worden.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven.

Uw rechten
U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OPC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een voldoende gepreciseerd schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons (zie contactgegevens).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Bij herhaalde verzoeken tot inzage of verzoeken die betrekking hebben op een grote hoeveelheid gegevens, houdt OPC zich het recht voor een redelijke vergoeding te vragen voor de administratieve kosten die met de afhandeling van het verzoek gepaard gaan.

OPC houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, uiterlijk binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat OPC gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan ieder verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Gebeurlijke misbruiken van de privacyrechten zullen we voor advies en desgevallend bemiddeling voorleggen aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Klacht bij de nationale toezichthouder
OPC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

Aanpassing van de privacy- & cookie-policy
OPC behoudt zich het recht voor om de privacy- & cookie-policy op deze website aan te passen. Dergelijke aanpassingen zullen op de website worden aangekondigd.