Intern reglement

ARTIKEL 1: De uitbater beperkt zich uitsluitend tot het beheer van parkeerplaatsen voor PERSONENWAGENS en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid als bewaker. In de publieke parking geldt volledig rook- en vuurverbod. Voertuigen met aanhangwagen zijn verboden tenzij het parkingpersoneel voorafgaande op de hoogte wordt gebracht. Tweewielers worden enkel aan de hand toegelaten. Fietsen dienen ondergebracht te worden op de voorziene verplichte plaatsen in het gebouw. De MAXIMUM toegelaten hoogte van voertuigen is 1,95 meter.

ARTIKEL 2: De uitbater wijst alle verantwoordelijkheid af voor alle gevallen van schade, ongeacht uit welke hoofde en wegens welke oorzaak, zoals voornamelijk: ongevallen, diefstal of beschadiging, zelfs gedeeltelijk, die binnen zijn parkeerruimte zouden kunnen ontstaan. De gebruiker verklaart afstand te doen van elk verhaal tegenover de uitbater en zijn verzekeraar in geval van schade.

ARTIKEL 3: De uitbater stelt er de gebruikers van in kennis dat zij verplicht zijn hun auto’s op slot te doen. In de geparkeerde voertuigen mag geen enkel voorwerp achtergelaten worden. Terwijl de voertuigen geparkeerd staan, mogen er noch personen noch dieren in achterblijven. Dieren dienen aan de leiband te zijn bij het betreden van de parking.

ARTIKEL 4: Er mag in de geparkeerde voertuigen niets achtergelaten worden (banden, of andere voorwerpen… deze opsomming is niet exhaustief.).

ARTIKEL 5: De toegang tot de parking is formeel verboden voor partijen anders dan

  • houders van een geldig parkeerbewijs of abonnement;
  • huurders of eigenaars van een private parking of box;
  • het dienstpersoneel van de parking.

ARTIKEL 6: De uitbater van de parking verwerpt bovendien alle verantwoordelijkheid voor ongevallen die zich aan haar installaties kunnen voordoen. Schade aan de installaties zal op de overtreder worden verhaald. De signalisatie aangebracht in de parking dient steeds opgevolgd te worden. Aanduidingen van de parkeerwachter dienen eveneens gerespecteerd te worden.

ARTIKEL 7: Het is streng verboden auto’s binnen de parking te wassen, olie van voertuigen te verversen of er enigerlei werkzaamheden te verrichten.

ARTIKEL 8: Het gebruik van sneeuwkettingen is streng verboden. De schade veroorzaakt door het gebruik ervan zal op de overtreder verhaald worden.

ARTIKEL 9: De MAXIMUM toegelaten snelheid van voertuigen is 10 km/uur.

ARTIKEL 10: De gebruikers van de parking verbinden zich ertoe de regeling betreffende interne circulatie van de parking strikt op te volgen, deze regeling is uitgewerkt d.m.v. tekens op het wegdek en verkeersborden. De uitbater van de parking kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet correct naleven van deze aanwijzingen door de gebruikers. De verkeersregels gelden in de parking. De gebruiker rijdt en respecteert de verkeersregels en dit altijd op eigen risico.

De motor van het voertuig moet uitgezet worden van zodra het voertuig geparkeerd is. Geen enkel voorwerp mag in het voertuig achtergelaten worden en geen enkele persoon of dier mag erin verblijven. Het is verboden de gereserveerde parkeerplaatsen te gebruiken.

ARTIKEL 11: In de parking zal elke gebruiker, bij dag en bij nacht, welke ook de lichtsterkte in de parking moge zijn, de kruislichten van zijn wagen aansteken en dit zolang zijn voertuig in beweging is. Het gebruik van de koplampen is vereist vanaf de ingang van de parking.

ARTIKEL 12: In geval van een ongeval in de parking zal de gebruiker ervoor zorgen dat zijn voertuig op geen enkele wijze het normale verkeer blokkeert.

ARTIKEL 13: Het is formeel verboden de motor van het voertuig te laten draaien indien er een wachtfile is of indien er in de parking oponthoud is.

ARTIKEL 14: De gebruikers moeten gevolg geven aan de mondelinge instructies van het parkingpersoneel.

ARTIKEL 15: Het voertuig dient zo gestald te worden dat deze zich binnen de door een verflijn afgebakende parkeerplaats bevindt. Wie meerdere parkeerplaatsen inneemt zal het overeenkomstig, meervoudig tarief betalen.

ARTIKEL 16: De abonneegebruiker zal steeds zijn wagen parkeren op de daartoe voorbehouden plaatsen en vrije plaatsen. Op plaatsen voor personen met een handicap dient tevens een geldige kaart voor personen met een handicap voorgelegd te worden.

ARTIKEL 17: Daar de parking is uitgerust met een automatisch controlesysteem zal de abonnee-gebruiker in het bezit moeten zijn van een abonneekaart, die hem door de uitbater ter beschikking is gesteld; deze kaart zal de opening van de slagbomen bij in- en uitgang bedienen.

ARTIKEL 18: Het is verboden om het even welke publicitaire actie te voeren in de parking. Overtreders hiervan zullen zo mogelijk telefonisch in kennis gesteld worden, en een factuur ontvangen voor deelname in de opruimkosten van forfaitair € 150,00, te verhogen met eventuele kosten.

ARTIKEL 19: Niet abonnee - gebruikers ontvangen aan de inrit een ticket waarmee afgerekend wordt aan de betaalkassa’s of aan de slagboom. Door de ontvangst van het ticket is de klant akkoord met het volledig concept en uitvoering van het parkeergebouw (o.a. en niet exhaustief de automatische parkinginstallatie, inrichting, indeling, signalisatie, …), alsook dit huishoudelijk reglement en zal afzien van het recht dit aan te wenden in discussie met exploitant Optimal Parking Control, Tildonksesteenweg 62 te 3020 Herent.

ARTIKEL 20: Elke verlopen abonneekaart of elke abonneekaart waarmee misbruik werd gemaakt zal bij de controle worden ingehouden. De controlemogelijkheden op de abonnees voorzien in de parkinginstallatie mogen niet betwist worden door de abonnee - gebruikers. Elk verlies of elke beschadiging van een abonneekaart zal onmiddellijk moeten worden gemeld aan de uitbater van de parking. Vervanging hiervan zal geschieden tegen de in het abonnementencontract voorziene voorwaarden. Elke abonnee die bij de in- en uitgang niet over een geldige abonneekaart beschikt, zal worden beschouwd als een passerende klant en verplicht tot betaling van het parkeergeld.

ARTIKEL 21: Elke gebruiker kent aan de uitbater het recht toe om zijn voertuig te doen verplaatsen indien dit noodzakelijk is voor de exploitatie van de parking of indien zijn voertuig niet op een van de daarvoor bestemde parkeerplaatsen zou staan. Dit geldt o.a. voor de auto’s die buiten de aangegeven standplaatsen zijn geparkeerd en de vrije doorgang belemmeren, de auto’s die op gereserveerde plaatsen staan of die meer dan 15 dagen in parking staan zonder dat men de uitbater van tevoren schriftelijk heeft ingelicht. De wagens dienen voorzien te zijn van een officiële nummerplaat. De uitbater mag in voorkomend geval van overtreding het voertuig laten verwijderen op kosten en risico van de cliënt.

ARTIKEL 22: Voor noodgevallen is het mogelijk iemand telefonisch op te roepen; dit noodnummer 092 740 385 is aangeplakt aan de in- en uitrit, de betaalkassa’s en de voetgangersuitgangen van het parkeergebouw.

ARTIKEL 23: Niet vergezelde kinderen onder de zeven jaar zijn in de parkeergarage niet toegelaten. Het is hen ook niet toegelaten er met fietsen of speeltuigen in of uit te rijden. Het is verboden kinderen te laten spelen in de parkeergarage.

ARTIKEL 24: De uitbater van de publieke parking heeft het recht wegens technische, economische of veiligheidsredenen het reglement van de parking te wijzigen mits hij 24 uur vooraf dit gewijzigd reglement te laten uithangt aan de ingang van de parking. Alle eventuele geschillen vallen onder toepassing van het Belgisch Recht. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd. Klachten kunnen gericht worden aan de exploitant Optimal Parking Control, Tildonksesteenweg 62 te 3020 Herent.


De uitbater,

Optimal Parking Control bvba
KBO BE 0476.952.364