Gebruiksreglement Fietsenparking

Het reglement beheerst de verhouding tussen de gebruiker en de eigenaar, voor wie OPTIMAL PARKING B.V., hierna “OPC” of "uitbater", het beheer waarneemt. Door gebruik te maken van de fietsenparking erkent de gebruiker kennis te hebben genomen van onderliggend reglement en de toepassing ervan in de verhouding tussen partijen te aanvaarden.

Artikel 1

Definities :

 • Fietsenparking: de afgescheiden ruimte op niveau -1 van de P&R Linkeroever en de afgescheiden ruimte aan de voorzijde van P+R Merksem samen met de ganse uitrusting voor het stallen van fietsen binnen die ruimte waar de gebruiker binnen kan met een QR-code.
 • Gebruiker: de persoon die, via een door OPC afgeleverde en geregistreerde QR-code, de fietsenparking betreedt of de bedoeling heeft die te betreden.
 • Wrak: een fiets die in een onvoldoende staat van onderhoud en/of een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert en op die manier rij-technisch niet veilig is.
 • Weesfiets: een fiets die langer dan 2 maanden onafgebroken in de fietsenparking blijft staan.
Artikel 2

De uitbater beperkt zich uitsluitend tot het verhuren van parkeerplaatsen voor FIETSEN en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid als bewaker. In de fietsenparking geldt een volledig rook- en vuurverbod.

Artikel 3

De uitbater is niet verantwoordelijkheid voor gevallen van schade, ongeacht uit welke hoofde en wegens welke oorzaak, zoals voornamelijk: ongevallen, diefstal of beschadiging, zelfs gedeeltelijk, die binnen de parkeerruimte zouden kunnen ontstaan. De gebruiker verklaart afstand te doen van elk verhaal tegenover de uitbater en zijn verzekeraar in geval van schade.

Artikel 4

De fietsenparking kan enkel betreden worden met de geregistreerde QR-code.

Elk ander middel waardoor of waarmee een persoon de fietsenparking betreedt of probeert te betreden, is verboden. De uitbater kan in dat geval de toegang tot de fietsenparking aan deze persoon definitief weigeren en desgevallend juridische vervolging instellen bij de bevoegde instantie(s).

Artikel 5

De parking is elke dag 24/24u open. De uitbater behoudt zich het recht voor om wegens onvoorziene omstandigheden, overmacht en onderhoudswerken andere openings- en sluitingstijden van de fietsenparking vast te stellen (of de fietsenparking tijdelijk te sluiten). Dit zal bekend gemaakt worden via affichering in de parking.

Daarnaast is er ook 24/24u camerabewaking. De uitbater houdt zich het recht voor deze cameragegevens over te maken aan de bevoegde politionele en/of juridische instanties indien vervolging wordt ingesteld tegen een gebruiker of persoon die de fietsenparking betreden heeft of een poging daartoe heeft ondernomen, en:

 • die schade heeft aangebracht aan een fiets gestald in de fietsenparking of aan de fietsenparking zelf of een poging daartoe heeft ondernomen, of
 • die overgaat tot het plegen van een diefstal in de fietsenparking of een poging daartoe heeft ondernomen, of
 • die in de fietsenparking overgegaan is tot geweldpleging in welke vorm ook, of een poging daartoe heeft ondernomen.
Artikel 6

De gegevens die de uitbater bekomt als gevolg van het gebruik van de fietsenparking met de QR-code en de controle daarop evenals het gebruik ervan voor servicedoeleinden, worden door de uitbater in een bestand geregistreerd conform de wet op de privacy en worden ook strikt voor de aan de gebruiker gekoppelde doeleinden gebruikt. De gebruiker heeft het recht zijn eigen gegevens in te zien en desgevallend verbetering daarvan te vragen.

Artikel 7

Het is te allen tijde verplicht :

 • De fietsenparking te betreden en te verlaten, te voet met de fiets aan de hand;
 • De fiets correct te parkeren, slotvast achter te laten en de sleutel bij zich te houden; de uitbater is niet verantwoordelijk voor de sleutel of sleutels van het fietsslot of de fietssloten van gebruikers die verdwijnen, verloren gaan of gestolen worden;
 • Onmiddellijk gevolg te geven aan de instructies van het door de uitbater aangesteld personeel, meegedeeld hetzij rechtstreeks, hetzij via de luidsprekers in de parkeerruimte, hetzij schriftelijk of elektronisch;
 • Beschadigingen aan geparkeerde fietsen en de infrastructuur van de fietsenparking onmiddellijk te melden aan de uitbater of aan het door de uitbater aangesteld personeel.
Artikel 8

Het is niet toegelaten :

 • In de fietsenparking te verblijven als men geen gebruiker is van een fiets die zich in de fietsenparking bevindt;
 • Fietsen zodanig te plaatsen dat doorgangen worden belemmerd. De vrije doorgang moet steeds kunnen worden verleend;
 • Andere voorwerpen van welke aard ook, buiten de toegestane fietsen en hun uitrusting, achter te laten in de fietsenparking;
 • Schade aan te brengen aan de fietsenparking of aan fietsen gestald in de fietsenparking.
Artikel 9

De gebruiker geeft uitdrukkelijk toelating aan de uitbater om, op zijn eigen kosten en risico, zijn fiets te verplaatsen of te verwijderen - al of niet buiten de fietsenparking - in volgende gevallen :

 • De fiets belemmert de goede doorgang of zorgt voor gevaar; in dat geval wordt de fiets in de fietsenparking verplaatst of indien noodzakelijk verwijderd;
 • De fiets belemmert de toegang of uitgang van (een onderdeel van) de fietsenparking; in dat geval wordt de fiets verwijderd;
 • Een wrak of weesfiets wordt onmiddellijk verwijderd; indien de fiets van een gebruiker tweemaal als wrak wordt verwijderd, kan de uitbater de toegang van de gebruiker tot de fietsenparking aan de gebruiker definitief weigeren.

De uitbater behoudt zich het recht voor fietsen binnen de fietsenparking te verplaatsen of te verwijderen indien dit noodzakelijk is omwille van de veiligheid of nodig is voor de exploitatie.

Artikel 10

Schade veroorzaakt door het niet naleven van hoger genoemde gebods- en verbodsbepalingen zal worden verhaald op de overtreder. Indien deze schade veroorzaakt wordt door een geregistreerde gebruiker kan de uitbater de toegang tot de fietsenparking definitief weigeren.

Artikel 11

Het is verboden om het even welke publicitaire actie te voeren in de parking. Overtreders hiervan zullen zo mogelijk telefonisch in kennis gesteld worden, en een factuur ontvangen voor deelname in de opruimkosten van forfaitair € 150,00, te verhogen met eventuele kosten.

Artikel 12

Voor noodgevallen is het mogelijk iemand telefonisch op te roepen; deze noodnummers zijn aangeplakt in de fietsenparkings.

 • P+R Linkeroever: 03 361 04 63
 • P+R Merksem: 03 361 04 67
Artikel 13

Dit gebruikersreglement kan te allen tijde door de uitbater worden aangepast, indien dit noodzakelijk blijkt voor de veiligheid of nodig is voor de exploitatie.

Alle eventuele geschillen vallen onder toepassing van het Belgisch Recht. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de parking is gelegen bevoegd. Klachten kunnen gericht worden aan de exploitant OPTIMAL PARKING CONTROL B.V. op het adres Tildonksesteenweg 62 te 3020 Herent.

Artikel 1

Definities :

 • Fietsenparking: de afgescheiden ruimte op niveau -1 van de P&R Linkeroever en de afgescheiden ruimte aan de voorzijde van P+R Merksem samen met de ganse uitrusting voor het stallen van fietsen binnen die ruimte waar de gebruiker binnen kan met een QR-code.
 • Gebruiker: de persoon die, via een door OPC afgeleverde en geregistreerde QR-code, de fietsenparking betreedt of de bedoeling heeft die te betreden.
 • Wrak: een fiets die in een onvoldoende staat van onderhoud en/of een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert en op die manier rij-technisch niet veilig is.
 • Weesfiets: een fiets die langer dan 2 maanden onafgebroken in de fietsenparking blijft staan.
Artikel 2

De uitbater beperkt zich uitsluitend tot het verhuren van parkeerplaatsen voor FIETSEN en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid als bewaker. In de fietsenparking geldt een volledig rook- en vuurverbod.

Artikel 3

De uitbater is niet verantwoordelijkheid voor gevallen van schade, ongeacht uit welke hoofde en wegens welke oorzaak, zoals voornamelijk: ongevallen, diefstal of beschadiging, zelfs gedeeltelijk, die binnen de parkeerruimte zouden kunnen ontstaan. De gebruiker verklaart afstand te doen van elk verhaal tegenover de uitbater en zijn verzekeraar in geval van schade.

Artikel 4

De fietsenparking kan enkel betreden worden met de geregistreerde QR-code.
Elk ander middel waardoor of waarmee een persoon de fietsenparking betreedt of probeert te betreden, is verboden. De uitbater kan in dat geval de toegang tot de fietsenparking aan deze persoon definitief weigeren en desgevallend juridische vervolging instellen bij de bevoegde instantie(s).

Artikel 5

De parking is elke dag 24/24u open. De uitbater behoudt zich het recht voor om wegens onvoorziene omstandigheden, overmacht en onderhoudswerken andere openings- en sluitingstijden van de fietsenparking vast te stellen (of de fietsenparking tijdelijk te sluiten). Dit zal bekend gemaakt worden via affichering in de parking.

Daarnaast is er ook 24/24u camerabewaking. De uitbater houdt zich het recht voor deze cameragegevens over te maken aan de bevoegde politionele en/of juridische instanties indien vervolging wordt ingesteld tegen een gebruiker of persoon die de fietsenparking betreden heeft of een poging daartoe heeft ondernomen, en:

 • die schade heeft aangebracht aan een fiets gestald in de fietsenparking of aan de fietsenparking zelf of een poging daartoe heeft ondernomen, of
 • die overgaat tot het plegen van een diefstal in de fietsenparking of een poging daartoe heeft ondernomen, of
 • die in de fietsenparking overgegaan is tot geweldpleging in welke vorm ook, of een poging daartoe heeft ondernomen.
Artikel 6

De gegevens die de uitbater bekomt als gevolg van het gebruik van de fietsenparking met de QR-code en de controle daarop evenals het gebruik ervan voor servicedoeleinden, worden door de uitbater in een bestand geregistreerd conform de wet op de privacy en worden ook strikt voor de aan de gebruiker gekoppelde doeleinden gebruikt. De gebruiker heeft het recht zijn eigen gegevens in te zien en desgevallend verbetering daarvan te vragen.

Artikel 7

Het is te allen tijde verplicht :

 • De fietsenparking te betreden en te verlaten, te voet met de fiets aan de hand;
 • De fiets correct te parkeren, slotvast achter te laten en de sleutel bij zich te houden; de uitbater is niet verantwoordelijk voor de sleutel of sleutels van het fietsslot of de fietssloten van gebruikers die verdwijnen, verloren gaan of gestolen worden;
 • Onmiddellijk gevolg te geven aan de instructies van het door de uitbater aangesteld personeel, meegedeeld hetzij rechtstreeks, hetzij via de luidsprekers in de parkeerruimte, hetzij schriftelijk of elektronisch;
 • Beschadigingen aan geparkeerde fietsen en de infrastructuur van de fietsenparking onmiddellijk te melden aan de uitbater of aan het door de uitbater aangesteld personeel.
Artikel 8

Het is niet toegelaten :

 • In de fietsenparking te verblijven als men geen gebruiker is van een fiets die zich in de fietsenparking bevindt;
 • Fietsen zodanig te plaatsen dat doorgangen worden belemmerd. De vrije doorgang moet steeds kunnen worden verleend;
 • Andere voorwerpen van welke aard ook, buiten de toegestane fietsen en hun uitrusting, achter te laten in de fietsenparking;
 • Schade aan te brengen aan de fietsenparking of aan fietsen gestald in de fietsenparking.
Artikel 9

De gebruiker geeft uitdrukkelijk toelating aan de uitbater om, op zijn eigen kosten en risico, zijn fiets te verplaatsen of te verwijderen - al of niet buiten de fietsenparking - in volgende gevallen :

 • De fiets belemmert de goede doorgang of zorgt voor gevaar; in dat geval wordt de fiets in de fietsenparking verplaatst of indien noodzakelijk verwijderd;
 • De fiets belemmert de toegang of uitgang van (een onderdeel van) de fietsenparking; in dat geval wordt de fiets verwijderd;
 • Een wrak of weesfiets wordt onmiddellijk verwijderd; indien de fiets van een gebruiker tweemaal als wrak wordt verwijderd, kan de uitbater de toegang van de gebruiker tot de fietsenparking aan de gebruiker definitief weigeren.

De uitbater behoudt zich het recht voor fietsen binnen de fietsenparking te verplaatsen of te verwijderen indien dit noodzakelijk is omwille van de veiligheid of nodig is voor de exploitatie.

Artikel 10

Schade veroorzaakt door het niet naleven van hoger genoemde gebods- en verbodsbepalingen zal worden verhaald op de overtreder. Indien deze schade veroorzaakt wordt door een geregistreerde gebruiker kan de uitbater de toegang tot de fietsenparking definitief weigeren.

Artikel 11

Het is verboden om het even welke publicitaire actie te voeren in de parking. Overtreders hiervan zullen zo mogelijk telefonisch in kennis gesteld worden, en een factuur ontvangen voor deelname in de opruimkosten van forfaitair € 150,00, te verhogen met eventuele kosten.

Artikel 12

Voor noodgevallen is het mogelijk iemand telefonisch op te roepen; deze noodnummers zijn aangeplakt in de fietsenparkings.

 • P+R Linkeroever: 03 361 04 63
 • P+R Merksem: 03 361 04 67
Artikel 13

Dit gebruikersreglement kan te allen tijde door de uitbater worden aangepast, indien dit noodzakelijk blijkt voor de veiligheid of nodig is voor de exploitatie.

Alle eventuele geschillen vallen onder toepassing van het Belgisch Recht. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de parking is gelegen bevoegd. Klachten kunnen gericht worden aan de exploitant OPTIMAL PARKING CONTROL B.V. op het adres Tildonksesteenweg 62 te 3020 Herent.